ផលិតផល


ផលិតផល
MR.SK385 (SEMEN)

តម្លៃ បង្កាត់ម្តង (មេជីវិត+សេវាពេទ្យសត្វ)

60$


ផលិតផល

FATTERNING CATTLE

ក្រុមហ៊ុនមាន កសិដ្ឋាន ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានទ

អានបន្ត
MR.SK385 (SEMEN)

តម្លៃ បង្កាត់ម

អានបន្ត
MR.SK380 (SEMEN)

តម្លៃ បង្កាត់ម

អានបន្ត
MR.SK245 (SEMEN)

តម្លៃ បង្កាត់ម

អានបន្ត
MR.SK308 (SEMEN)

តម្លៃ បង្កាត់ម

អានបន្ត
MR.SK400 (SEMEN)

តម្លៃ បង្កាត់ម

អានបន្ត
MR.SK417 (SEMEN)

តម្លៃ បង្កាត់ម្តង (មេ

អានបន្ត
CHAROLIAS CATTLE

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោពូជ ឆារ៉ូលេ៖

អស់លោក

អានបន្ត
BRAHMAN FEMALE

ប្រាម៉ាន់មេ ឈាមសុទ្ធ។

BRAHMAN CATTLE MALE

ប្រាម៉ាន់

អានបន្ត
LPG SYSTEM

Under Construction

អានបន្ត
LIVESTOCK

UNDER CONSTRUCTION

អានបន្ត
BIOGAS SYSTEM

Under Construction

អានបន្ត
អំពី VWGAS

Under Construction

ទំនាក់ទំនង

Address : No 210, St 92, Sangkat Kok Kleang, Kan Sen Sok, Phnom Penh,Cambodia

Tel : (+855) 98 98 98 47, 

        (+855) 17 76 70 03

Email : watbunthong@vw-gas.com

Flag Counter

រក្សាសិទ្ធ © vw-gas.com
ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម